محصولات

۲۵ تیر ۱۳۹۸

تمیز کننده ماشین افزار

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

روغن آب صابون (روغن تراش حل شونده)

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

محلول ضدمیکروبی

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

محلول ضدخوردگی

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

محلول ضدکف

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

قرص بوگیر سیالات فلزکاری